باربری بین شهری

باربری بین شهری : اتوبار طلایی تهران با ماشینهای مجهز و مدرن حمل و نقل و باربری بین شهری آماده جابجایی هر نوع بار و وسیله (بجز مواد غذایی) در ایران میباشد. لاذم به ذکر است که کلیه سرویسهای این مجموعه فقط از مبداء تهران به سایر نقاط کشور انجام میشد.

باربری بین شهری
باربری بین شهری

باربری بین شهری

باربری بین شهری یکی از خدمات مجموعه بزرگ اتوبار طلایی تهران میباشد. باربری بین شهری از مبداء تهران به کلیه استانهای و شهرستانهای کشور انجام میگردد.

با سپاس از حسن انتخاب شما عزیزان، جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش باربری شهرستان وب سایت مراجعه نمایید. استانها و شهرستانهای تحت پوشش اتوبار طلایی تهران در این بخش شرح داده شده است.

نکاتی پیرامون باربری جاده ای

بر اساس بررسیهای به عمل آمده بیش از 90 درصد جابجایی بار در کشور توسط سیستم حمل و نقل جـادهای انجام میشود. سالنامه آماری حمل و نقل جادهای منتشر شده از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه های
کشـور، مـیزان کـالای جابجا شده (توسط بارنامه) در سطح کشور و برای سال 1380 برابر 149 میلیون تن و در سـال 1381 برابـر 166 میلیون تن بوده است که نرخ رشد بیش از 10 درصد را نشان میدهد. همچنین این آمار حاکی از آن است که بیشترین میزان جابجایی جادهای کالا در کشور به ترتیب در بخش معدن و ساختمان، برابر 62 میلـیون تـن و در بخش کشاورزی، برابر 8/46 میلیون تن میباشد.

ذکـر ایـن نکته ضروری است، آمار فوق تنها بر اساس بارنامههای صادره میباشد و میزان واقعی حمل کـالا در کشـور بسـیار بیشـتر از مـوارد ذکر شده است. میزان حمل و نقل بار در کشور نشان دهنده اهمیت این بخـش در اقتصـاد کشـور بوده و لزوم برنامه ریزی و تامین بسترهای لازم برای حمل و نقل ایمن و سریع بار را مـورد تاکید قرار میدهد. در این راستا و به منظور دستیابی به سیستم حمل ونقل کالای مناسب، نیاز به مدیریت و بـرنامه ریـزی اصـولی بـه مـنظور کـاهش صـدمات و خسارات کالا در زمان جابجایی (برای استفاده بهینه از امکانـات موجـود وارتقـاء امکانات با توجه به محدودیت بودجه) ضروری است.

باربری شهرستانباربری بین شهریباربری جاده ایباربریحمل و نقلباربری طلایی تهراناتوبار طلایی تهران

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات