اسباب کشی در گذشته

اثاث کشی قدمتی دارد به اندازه قدمت مهاجرت انسان اما اسباب کشی در معنای امروزی چیزی متفاوت با آن دوران است. حتی اگر تصاویر اسباب کشی در صد سال پیش را مشاهد کنید به سختی میتوان تصویر کرد که یک جابجایی ساده چقدر زحمت و مشقت برای انسان داشته است.

اسباب کشی در گذشته
اسباب کشی در گذشته

اسباب کشی

واژه اسباب کشی برای همه ما روشن و واضح است. دردسر و خستگی، آشنایی با محیط جدید و استرس و ... جالب است بدانید که در گذشته این مسائل به مراتب شدیدتر از امروز بوده است. کافیست به تصاویر زیر نگاه کنید تا از شرایط اسباب کشی در گذشته ای نچندان دور آگاه شوید. تصاویری که نشان میدهد در برخی از کشورها و شهرها اسباب کشی دقیقا به معنی جابجایی خانه بود است. این شرایط بیشتر در کشورهای آمریکا و استرالیا دیده میشود. استفاده از وسائط نقلیه ای نظیر درشکه و ماشین های باربری قدیمی در نوع خود جالب بنظر میرسد.

استفاده از نیروی باربری حیوانات، چرخ های دستی و یدک کش ها ، ماشین های حمل بار و حتی اتومبیل شخصی برای اسباب کشی در گذشته امری رایج و مرسوم بوده است.

جهت بزرگ نمایی بر روی تصاویر کلیک کنید.

خودروی قدیمی حمل باراستفاده از گاری جهت اسباب کشیگاری حمل اثاثیهاسباب کشی بار وسایل نقلیه قدیمیحمل بار توسط چرخ دستیماشین باربری قدیمیاسباب کشی با وسیله نقلی شخصی !ماشینهای با ظرفیت حمل بار محدوددر گذشته جابجایی خانه یک نوع اسباب کشی بوده استجابجایی خانه با چرخ یدک کشتصویری جالب از جابجایی یک خانه در قدیمجابجایی خانه در آمریکا امری رایج بوده استاستفاده از نیروی اسب برای جابجایی خانهتصویری دیگر از جابجایی خانهیک خانه به عنوان بار

اسباب کشیاثاث کشیاثاث کشی در گذشتهتصاویر اسباب کشیباربری در قدیمباربری قدیمیعکس اسباب کشی

بسته بندی اثاثیه و باربری در تهران و شمیرانات