جستجو

نتایج برچسب منطقه 6 شهرداری تهران

فهرست مطالب تگ شده با منطقه 6 شهرداری تهران در بخشهای مختلف سایت اتوبار و باربری طلایی تهران

منطقه 6 شهرداری تهران

منطقه 6 تهران

منطقه شش تهران | منطقه 6 شهرداری تهران | مناطق تهران

منطقه 6 تهران از مناطق قدیمی میباشد که ساخت و سازهای مسکونی و تجاری آن به دوران پهلوی اول باز می گردد.

منطقه 16 تهران

منطقه شانزده تهران | منطقه 16 شهرداری تهران | نقشه منطقه 16 تهران

منطقه 16 تهران: از مناطق جنوبی تهران میباشد و ایستگاه راه آهن شهر در شمال غربی آن قرار دارد - اغلب بافت شهری و مسکونی منطقه قدیمی و فرسوده است

جستجوی منطقه 6 شهرداری تهران